ข่าว สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมปฐมราชธานี สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 80 คน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี คือ “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นทุกปี