Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.ท. กชกร ปันทราช เสธ.ฉก.ร.7 ควบคุมการปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

เมื่อ 28 ก.พ. 62 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.ท. กชกร ปันทราช เสธ.ฉก.ร.7 ควบคุมการปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ในพื้นที่ทุรกันดาร ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีกำลังพลเข้าร่วม ประมาณ 200 คน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.ม.ส. เป็นประธาน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย