ข่าวเชียงใหม่

งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) จังหวัดลำพูนตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) จังหวัดลำพูน
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเป็นงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ได้พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบนโยบายการดำเนินการ โครงการฯ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 3 อำเภอ

ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอป่าซาง ภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ดังนี้ สถานีเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหลังนา (พันธุ์ เตรียมดิน น้ำ ปุ๋ย) สถานีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สถานีการป้องกันกำจัดโรคและแมลง สถานีการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีกิจกรรมปล่อยตัวห้ำ ตัวเบียนเพื่อกำจัดหนอนกระทู้
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างสมดุลทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562 มีเกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 390 ราย 528 แปลง 1,142.25 ไร่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอป่าซาง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 116 ราย พื้นที่ 481 ไร่ และเป็นเกษตรกรทั่วไป จำนวน 274 ราย พื้นที่ 661.25 ไร่ เกษตรกรได้รับสินเชื่อเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต โดยผ่านบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 15 ราย วงเงิน 111,000 บาท