ข่าว นราธิวาส

นราฯพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ( มีคลิป )

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส

นราฯพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ( มีคลิป )

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายก่อพงษ์ โกมลรัตร์ รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วย แกะเก็บข้าว แบบพื้นเมืองดั้งเดิม และ ขับรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อสื่อถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยลดต้นทุนในการผลิตและดึงเยาวชนเข้าสู่ภาคการเกษตรในลักษณะของ Smart Farmer ในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอันเป็นมงคลนี้พิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง โครงการโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิธีชาวนาชายแดนใต้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทองขึ้น

 

ณ ชุมชนบ้านใหญ่ ตฺ.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีประชนทั่วไป เด็ก เยาวชน บุคลากรจากส่วนราชการภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาชน ใน จ.นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน โดนในงานได้จัดให้มีบรรยายพิเศษ การทำนาบนเส้นทางแห่งความพอเพียงและหนทางในการสืบสานวิถีวัฒนธรรมข้าวชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การแสดงนิทรรศการและการแสดงผลผลิตเด่นในพื้นที่ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องในสังคมพหุวัฒนธรรมชานแดนใต้

https://youtu.be/Ca9GABvVeRA