ข่าว เพชรบูรณ์

ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2562

2เมษายน2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สำหรับเรื่องที่ประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ การจัดข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 8 เมษายน และ 9 เมษายน 2562 และการแจ้งเรื่องการจัดมหกรรมวิชาการ “PBN1 Show and Share 2019” เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ และอาคารห้องประชุมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การดำเนินงานขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับ คณะกรรมการฯ ก.ต.ป.น.ของ สพป.นับเป็น
องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามการตรวจสอบและประเมินผล
จาก หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นองค์คณะที่เป็นหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในขณะนี้