Reporter&Thai Army ข่าวเด่น

กองทัพภาคที่ 4 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 905 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

2 เมษายน 2567 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 905 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดย มี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และข้าราชการทหารร่วมในพิธี

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบต้นไม้ จาก นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จากนั้น ได้กระทำพิธีมอบต้นไม้ให้กับ ผบ.หน่วย ในพื้นที่เพื่อร่วมกันปลูก ณ พื้นที่ที่กำหนด และนำต้นไม้ที่ได้รับมอบจากแม่ทัพภาคที่ 4 ไปดำเนินการปลูกในพื้นที่ของตนเอง จากนั้นได้ร่วมชมนิทรรศการการให้ความรู้ในเรื่องของพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อเป็นการปลูกฝังความรัก สร้างความสามัคคีและรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ ในโอกาสสำคัญนี้ กองทัพภาคที่ 4 ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริประกอบด้วย ไม้กินได้ ไม้มีค่าและไม้ใช้สอย ให้มีเรือนยอดหลายชั้นใกล้เคียงกับป่า
พิจารณาจากพรรณไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้อื่นๆตามความเหมาะสม จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพยอม ต้นกันเกรา ต้นสะเดาเทียมและต้นยางนา

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 905 ต้น ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการปลูกเป็นพื้นที่ปฐมฤกษ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 จำนวน 69 ต้น ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 พร้อมแจกจ่ายให้ทุกหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ นำต้นไม้กลับไปปลูก บริเวณพื้นที่ว่างภายในหน่วยของตนเอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 905 ต้น