ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร เกษตรกร

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยเกษตรกรตัวจริงผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายเองโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค มีผู้จัดการและคณะกรรมการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและการขับเคลื่อนในทุกมิติ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนให้ทุกจังหวัดได้จัดพื้นที่ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ตามบริบทของแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ และในปี 2561 รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) โดยนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ กระบี่ พิจิตร เชียงรายและลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรกรที่เปิดจำหน่ายอย่างถาวรและรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Famer และ Smart Famer นอกจากนี้แล้วตลาดเกษตรกรยังเป็นแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์จริงให้แก่เกษตรกรดังกล่าวในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่แยกไฟแดงเฮือนสายคำ ทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปาง เลขที่ 456 หมู่ 6 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการก่อสร้างตลาดเกษตรกร จำนวน 13,050,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งจำหน่ายหลักของสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งเพื่อพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มีศักยภาพในด้านการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การตลาด เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานของจังหวัดลำปาง และเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานของจังหวัดลำปาง ภายใต้สโลแกน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการ คณะทำงาน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า หลังจากการก่อสร้างตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างแล้วเสร็จ ได้เริ่มเปิดการจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา โดยเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 14.00 น. มีเกษตรกรผู้จำหน่าย 73 ราย 104 โต๊ะ ถึง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รวมยอดจำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,333,693 บาท และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้ขยายจำนวนวันเปิดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นต่อไป สำหรับสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ เป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP , เกษตรอินทรีย์, PGS , GMP , อย. รวมทั้งคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพและอนามัย

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง เป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งใหญ่ของจังหวัดลำปาง โดยเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริงเป็นผู้จำหน่ายไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้แล้วสถานที่/อาคาร/ลานจอดรถ/ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปางมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ สะดวกกว้างขวาง ปลอดภัย ขอเชิญชวนทุกท่านได้สนับสนุนสินค้าปลอดภัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรและสินค้าทุกชนิดทั้งหมดพร้อมเชื่อมโยงขยายไปสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น ทั้งในกลุ่ม Modern tread , HORECA , Online market สนใจติดต่อได้ที่นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง โทร.080- 6726453 หรือนางอัจฉราพร ปวงจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.089-6335209.

ทรงวุฒิ ทับทอง