Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดชั้น 6 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และทูลเกล้าถวายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,101 คน

สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลฯ กำหนดจัดขึ้นพร้อมกัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ใน 4 จังหวัด 4 ภาค ดังนี้
(1) ภาคกลาง จัดที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
(2) ภาคใต้ จัดที่ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3) ภาคเหนือ จัดที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
(4) ภาคอีสาน จัดที่ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การเดิน-วิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer walk and run) ระยะทาง 2 ก.ม. ค่าสมัคร 400 บาท / การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5 ก.ม. ค่าสมัคร 400 บาท / การวิ่งมินิมาราธอน (mini-Marathon) ระยะทาง 10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท / การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (Half-Marathon) ระยะทาง 21 ก.ม. ค่าสมัคร 600 บาท

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 12 ส.ค. 2561
เหยี่ยวข่าว::ภาพ/ข่าว
รายงาน