Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… พช.อำเภอโพนทองมอบโล่ห์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด…
พช.อำเภอโพนทองมอบโล่ห์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๖๒

วันนี้ พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง เวลา 09.00 น.นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด พัฒนาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง นำผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัลและโล่ห์เชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ระดับกรมระดับจังหวัด ในงานวาระระเบียบการประชุมกำนัน ผญบ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562
1.โล่ห์รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ บ้านบะตะกา ม.6 ต.หนองใหญ่
2.โล่ห์สิงห์ทอง กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้าน บะตะกา ม.6 ต.หนองใหญ่
3.ครัวเรือนสัมมาอาชีพชุมชนดีเด่น ได้แก่นางวลัยลักษณ์ พลเยี่ยม
4.ผูนำ อช.ชายระดับดีในระดับจังหวัด ได้แก่นายหนูกูล พลเยี่ม
5.ผู้นำ อช.หญิงระดับดี ระดับอำเภอ ได้แก่นางสมคิด พลเยี่ยม
6.รองชนะเลิศอันดับสอง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่กลุ่มทอพรมเช็ดท้าวบ้านหองขี้ม้า ม.4 ตำบลโนนชัยศรี
7.พัฒนาการอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด พัฒนาการอำเภอโพนทอง
8.พัฒนากรขวัญใจชุมดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่ นายธงชัย อุทาทิพย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
9.องค์กรสนับสนุนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนรดีเด่นรัดับจังหวัด ประจำปี 2562 ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
10.องค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และสารสนเทศชุมชนดีเด่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว

ดำเนิน. พรมไชยา/ภาพ-ข่าว