Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดย ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ ฉก.ทพ.๓๒ จัด กพ.ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ” คณะครูผู้ปกครอง, นักเรียน

เมื่อ ๒ พ.ย.๖๑, ๐๘๓๐ กองทัพภาคที่ 3 โดย ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ ฉก.ทพ.๓๒ จัด กพ.ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ” คณะครูผู้ปกครอง, นักเรียน ร.ร.เพียงหลวง ๗ เเละราษฎร บ.ห้วยสะเเตง ม.๒ ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณ ร.ร.เพียงหลวง ๗ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๐๐๐