Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันนี้(1 พ.ย. 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และคณะกรรมการร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ และหารือแนวทางในการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ จากนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ(หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน)