Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ กลุ่มสื่อมวลชนอาสาเพื่อความมั่นคง

♡♡♡ กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ กลุ่มสื่อมวลชนอาสาเพื่อความมั่นคง…. ^^^

นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มสื่อมวลชนอาสาเพื่อความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และรองประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ พากลุ่ม สื่อมวลชนอาสา เพื่อความมั่นคง ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ท) 

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ. ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหลังใหม่ ชั้น 3 ห้อง กอ.รมน.พช. สื่อมวลชน ต่างร่วมแสดงความยินดี ในการ เข้ารับดำรงตำแหน่ง ของ ท่าน ในครั้งนี้ และร่วมแสดงความยินดี ที่ กอ.รมน.พช. ได้รับรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตามเกณฑ์ ประเมินผล ๆ จากสำนักงาน คลังจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน ๒ รางวัล ๑. โล่รางวัลประเภท หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมจ่ายประจำปี ๖๒ ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ๒. ใบประกาศ ประเภทหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ รายภาพรวมปี ๖๒ ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม เช่นกัน ทางนี้ ท่านรอง ผอ.รมน.พช. ยังร่วมแสดงความดีใจกับ

กลุ่มสื่อสารมวลชน ที่ได้ช่วยเหลืองานด้านข่าวสาร และงานส่วนรวม ของ กอ.รมน. พร้อมให้นโยบายกับสื่อ มวลชนหวังว่า จะให้ความร่วมมือกันตลอดไป สุดท้าย ของการร่วมแสดงความยินดีได้มีการมอบสิ่งของอันเป็นมงคล ให้กับ ท่านรอง ผอ. กอ.รมน. พช. และทีมงาน หนังสือนิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหนังสือนิตยสารตำรวจสถานีประชาชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ให้กับท่านด้วย ขอแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนทุกท่านที่มาในงานนี้

ภาพ/ข่าว ทีมงานนิตยสารตำรวจ สถานีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดย นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม…