ข่าวจังหวัดเลย

จังหวัดเลยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย สนองตอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการร่วมภาคส่วนราชการ จังหวัดเลย ปฏิบัติการ (Kick off) นโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดเลย

ที่บริเวณศาลากลาง จังหวัดเลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน โดยมี พันเอก อภิชาต รานอก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ /รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย บูรณาการร่วม ร่วมกับภาคส่วนราชการ จังหวัดเลยประกอบด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดหางานจังหวัดเลย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย สรรพสามิตพื้นที่เลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ร่วมเปิดปฏิบัติการ (Kick of) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล สนองตอบนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ต้องปราบปรามให้ถึงที่สุดในทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเลย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ยาเสพติด 2.การการค้ามนุษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลและ 6. สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครองและจังหวัด ร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผลเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดทั้งมีกลไกในการติดตาม สอบสวน จับกุมและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเลยเปิดปฏิบัติการ (Kick off )ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในครั้งนี้

กอ.รมน.จ.เลย ภาพ
นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร
ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5
เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์