ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

4 องค์กร ถวายมุทิตาสักการะแด่ “พระเทพมังคลาจารย์”

4 องค์กร ถวายมุทิตาสักการะแด่ “พระเทพมังคลาจารย์”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ประธานมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์รพี สุภา ประธานบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา สดายุรัตน์ ประธานเวรสายวันพฤหัสบดี เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระเทพมังคลาจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และขอสูมาคารวะเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ สำนักงานกองงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา