ร้อย.รส.ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) ร่วมกับนายวันดี อุดมผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่.6 บ้านกรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และฝ่ายปกครองในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ดำเนินการทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะในพื้นที่หมู่.6 ต.พรหมพิราม


เมื่อ 010830 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 )
ร่วมกับนายวันดี อุดมผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่.6 บ้านกรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และฝ่ายปกครองในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ดำเนินการทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะในพื้นที่หมู่.6 ต.พรหมพิราม โดยมีประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ณ วัดกรับพวงเหนือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย