พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดสกลนคร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว


วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดสกลนคร

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ตลอดจนรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด และผู้แทนภาคเอกชน ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน