ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนา “เยาวชนวิถีใหม่ วิถีธรรม”

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนา “เยาวชนวิถีใหม่ วิถีธรรม”

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำโดย นายพลเดช ปิ่นประทีป โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และมูลนิธิสายธารแห่งการพัฒนา จัดสัมมนา “เยาวชนวิถีใหม่ วิถีธรรม” เพื่อเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองวิถีใหม่สู่เยาวชน

เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายการเมืองเยาวชวิถีใหม่ วิถีธรรม โดยมี นายนราเดช คำทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวเปิดการสัมมนา
.
โอกาสนี้ นายพลเดช ปิ่นประทีป โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ปาฐกถาเรื่อง “การเมืองวิถีใหม่” พร้อมทั้งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำกระบวนการเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อประชาธิปไตย จิตสำนึกความเป็นพลเมือง ภาวะผู้นำ พร้อมจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนวิถีใหม่ วิถีธรรม จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน