Uncategorized

บุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร สพม. 32 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่สอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่สอบ ลดความเครียดก่อนสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

3 กุมภาพันธ์ 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ นักเรียนในสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 สนามสอบ โดยสนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีนักเรียนมาสอบมากที่สุด

ทั้งนี้ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน ) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นขั้นพื้นฐาน( o-net ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย O Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526 และ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2506 การสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบ 4 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 696,457 คน มีศูนย์สอบ 2,270 ศูนย์ สนามสอบ 4,135 สนาม ห้องสอบ 25,341 ห้อง นอกจากนี้ ONET ม 3 ยังมีการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e testing ด้าน สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www niets.or.th