ข่าว นราธิวาส

พ่อเมืองนรา แจงผลงาน 6 เดือน ทำนราน่าอยู่

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส

พ่อเมืองนรา แจงผลงาน 6 เดือน ทำนราน่าอยู่

วันนี้ (3 มี.ค. 62) ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการแถลงข่าว 6 เดือน ผู้ว่าฯขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่…อย่างยั่งยืน” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาสไปสู่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญ ต่างๆ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส การดำเนินงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 

โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้ง 7 วาระ
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดภายใต้การปฏิบัติงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดนราธิวาส องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 นรา…ตามรอยพ่อ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ) ที่จะเน้นหนักใน 2 เรื่อง คือ การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต วาระที่ 2 นรา…สะอาด (สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด) เน้นพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การสร้างวินัย “รักษ์สะอาด โดยดำเนินการเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ชุมชนต้นแบบ “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” วาระที่ 3 นรา…สะดวก (ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจะเน้นหนักในเรื่องการบริการประชาชน การพัฒนาบริการสาธารณะ วาระที่ 4 นรา…สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน) สร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต เน้นหนักในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจฐานราก วาระที่ 5 นรา…ปลอดภัย (ทุกแห่งหน คนปลอดภัย) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยและมั่นคงในพื้นที่ โดยจะเน้นหนักการดำเนินงาน ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย วาระที่ 6 นรา…แบ่งปัน (คนนรา…ทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน) เน้นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน และเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยเน้นหนักในเรื่องการใช้กลไกประชารัฐมาเป็นกรอบในการทำงาน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนแต่เรียนดี และเด็กอัจฉริยะในยุคไทยแลนด์ 4.0 วาระที่ 7 นรา…รักสามัคคี (สามัคคี คือ พลัง) การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นหนักการดำเนินงาน ในเรื่องส่งเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน การน้อมนำแนวทางพระราชทาน “รู้รัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งคณะทำงานฯได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาจังหวัดไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไปสำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้มีการนำเสนอในเรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบาย ภารกิจสำคัญ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ” มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรในระดับพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
จากนั้นได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “รวมพล คนทำสื่อ” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์สื่อมวลชนแกนหลัก และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆด้วยดีโดยตลอด