Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน, นายมนัส คันศร กำนันตำบลทัพทัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะริมถนนสายหลักและสายรอง เส้นวัดหนองเรือโกลน

เมื่อ ๐๓๐๙๐๐– ๐๓๑๑๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลทัพทัน, นายมนัส คันศร กำนันตำบลทัพทัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะริมถนนสายหลักและสายรอง เส้นวัดหนองเรือโกลน ม.๔ ต.หนองกลางดง – ม.๖ ต.ทัพทัน และเส้นทัพทัน – สว่างฯ ซึ่งเป็นระยะทางยาว ประมาณ ๒ กิโลเมตร เพื่อเป็นการบริหารการจัดการขยะในชุมชน อีกทั้งเป็นการทำให้ชุมชมสะอาดหน้าอยู่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน ณ วัดหนองเรือโกลน ม.๔ ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย