ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมนาฏดุริยางค์ สู่ชมชน”

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมนาฏดุริยางค์ สู่ชมชน”

วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 18.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ สานสายใยวัฒนธรรมนาฏดุริยางค์ สู่ชมชน”ณ เวทีกลาง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภรากร พาณิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

1.เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2.เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่ชุมชน
3.เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนไทยรู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้สืบนานชั่วลูกหลาน

โดยมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้แก่ การแสดงรำ “ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” การแสดงละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน สุวรรณหงส์ชมถ้ำ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน

 

ศึุูกแสงอาทิตย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการเล่นหนังประโมทัย

 

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//รายงาน