ข่าว สตูล

เทศบาลตำบลคลองขุด ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่คนพิการ ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง

เทศบาลตำบลคลองขุด ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่คนพิการ ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องวันนี้3เม.ย.2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรตำบลคลองขุด หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง โดยมี นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ และมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในเขตตำบลคลองขุด จำนวน 15 คน เข้าร่วมฝึกอบรม

นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงความต้องการในการประกอบอาชีพแก่คนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถมีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถมีรายได้จากการทำงาน สร้างคุณค่าให้กับตนเอง เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การทำงานของผู้พิการ จะมีคุณค่าในเชิงจิตวิทยา และสามารถสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการได้อีกด้วย ทำให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการดึงศักยภาพของผู้พิการออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรากฐานความมั่นคงด้านอาชีพ

 

และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น
สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการครั้งนี้ ได้นำทฤษฎีการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และสามารถประกอบอาชีพได้ภายในครัวเรือน โดยได้รับความรู้จาก นายสมหมาย บรรณา วิทยากรคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลคลองขุด การบรรยายพิเศษ เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง การให้ความรู้เรื่องด้านการดูแลรักษา การฝึกปฏิบัติทดลองปลูก และพิธีมอบปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการต่อไป

https://youtu.be/Sfk_A86utsg

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล