ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. คณะกรรมการประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต11 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ” เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุของ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต./เทศบาล) ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ อนุกรรมการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 10สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด7จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่11 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งตลอดทั้งกิจกรรมได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ
– การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ10
– หลักสูตรกลางโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขศรีวิชัยและการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ประธานอนุกรรมการผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
-การบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการหลักสูตร ระยะเตรียม/ระยะดำเนินการ/ระยะประเมิน โดยผศ.วีณา ลิ้มสกุล ดร.ดาราวรรณ รองเมือง และนางสาวพวงทิพย์ พูลสวัสดิ์
-กลยุทธ์5อ และ5กสำหรับผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.นุชนาถ วิชิต
และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการก่อหวอดการทำตารางเรียน โดยวิทยากรกลุ่ม

ปุญญิศา สุวรรณ รายงาน