ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมประชุมผู้ปกครอง กว่า 3 พันคน/วัน

วันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมประชุมผู้ปกครอง รวมจำนวนวันละกว่า 3,000 คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้า 10 อันดับแรก โดยมี คณบดี และผู้บริหารให้การต้อนรับ


สำหรับการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย
• วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รับรายงานตัวนักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
• วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รับรายงานตัวนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
.
โดยผู้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ เปิดเผยว่า เหตุผลที่เลือกเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการด้านหลักสูตรการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ที่มีการบ่มเพาะความเป็นครูมาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีรุ่นพี่และศิษย์เก่าแนะนำ