ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลร้อยเอ็ด ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อ-โคขุน ด้วยพืชอาหารสัตว์คุณภาพ

2 พฤษภาคม 2567  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ สุนิตยากรฟาร์ม ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อ-โคขุนด้วยพืชอาหารสัตว์คุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง โดยมี ส่วนราชการ และภาคประชาชน รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ร้อยเอ็ดครั้งนี้เป็นการติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) นำมาเพิ่มองค์ความรู้ของการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน รวมถึงอบรมการทำอาหารสัตว์ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคเนื้อมีความรู้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความรู้ในการทำอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนลดต้นทุน ทำให้พี่น้องสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการช่วยยกระดับเป็นคนเนื้อพรีเมี่ยม เป็นการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

สมนึก บุญศรี  รายงาน