ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

3 พฤษภาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เจ้าหน้าที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ นายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน และสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุม

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 152 โครงการ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน สุวรรณภูมิ พนมไพร โพนทอง หนองพอก เสลภูมิ และอาจสามารถ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชน

ทั้งนี้ สถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ กลุ่มอำเภอที่ 2 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอพนมไพร โพนทอง หนองพอก เสลภูมิ และอาจสามารถ เข้าร่วมการประชุม

สมนึก บุญศรี  รายงาน