ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567โดยมีส่วนราชการทุกหมู่เหล่า คหบดี องค์กร ร่วมกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 พระนามเดิมของพระองค์ คือ สุทิดา ติดใจ ทรงเป็นชาวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562


สมเด็จพระราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า พิธีเปิดอาคาร พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ ครอบคลุมพระราชกรณียกิจทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีอื่น ๆ อีกด้วย

สมนึก บุญศรี  รายงาน