ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 67 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ที่จัดขึ้น ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ใบไม้ พัฒนาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระธาตุศรีสุราษฎร์ และบำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ต้นไม้ทรงปลูกอีกด้วย.