Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง ร่วมกับ ชป.มวลชน อ.เมือง จว.อ.น. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ.ทุ่งสมอ ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆภายในชุมชน

เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ ก.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.หนองขาหย่าง ร่วมกับ ชป.มวลชน อ.เมือง จว.อ.น. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ.ทุ่งสมอ ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆภายในชุมชน

และประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ประชาชนตรวจสภาพบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก พร้อมกับเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและให้ช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย