ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช

3 กรกฎาคม 2567  พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ประธานในพิธีโครงการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ทั้งคฤหัสถ์ และบรรชิต เข้าร่วมพิธี


พระเมธีวัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการบริหารประเทศ โดยทรงศึกษาและนำความรู้มาจากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะศาสตร์จากตะวันตก ทำให้แผ่นดินของพระองค์เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างทางสังคม และพระพุทธศาสนาให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยสืบมาจนปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเผยแผ่และเฉลิมพระเกียรติ เหตุการณ์อันสะท้อนพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในวโรกาสสำคัญคือ “วชิรญาโณ 200 ปี นับแต่ทรงผนวช” มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สังคมได้ทราบและสำนึก ในพระอัจฉริยภาพความเป็นมา ของพระสยามเทวมหามกุฎวิทยราช (รัชกาลที่ 4) ต่อสังคมไทย เพื่อเผยแผ่พระประวัติและความเป็นมาของพระสยามเทวมหามกุฎวิทยราช (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) เผยแผ่พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช เผยแผ่และเฉลิมพระเกียรติเหตุการณ์ วชิรญาโณ 200 ปี นับแต่ทรงผนวช ในด้านการศึกษา


ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จำนวน 60 รูป/คน นักศึกษา จำนวน 100 รูป/คน คณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ทั่วไป มีจำนาน 40 รูป/คน รวม 200 รูป/คน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (กิตติมศักดิ์) คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และพระศรีวชิรวาที,ผศ.ดร. ผู้ดำเนินรายการโดย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร.

สมนึก บุญศรี  รายงาน