ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย  

3 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมการคัดเลือกสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประชุมการคัดเลือกสตรีดีเด่นฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจองค์กรสตรี) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ระหว่างกลุ่มองค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยพลังสตรี ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

สมนึก บุญศร  รายงาน