Uncategorized

กทจ.สมุทรปราการ จัดงานโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใรพื้นที่ ๔ ภาคที่สระแก้ว

กทจ.สมุทรปราการ จัดงานโรดโชว์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใรพื้นที่ ๔ ภาคที่สระแก้ว
นายสาธิต วัดอ่อน รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เปิด”งาน Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่ ภาค 4 ” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริมและการกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้สู่จังหวัด ชุมชนและประชาชน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว นำสินค้า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มาแเผยแพร่ให้หัวหน้าส่วนสื่อมวลชนของจังหวัดสระแก้วได้รู้จัก ชิม และซื้อไปรับประทาน หรือใช้ในครัวเรือน
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง รายงาน