ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดเวทีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนร่วมวางแนวทางการผลิตลดต้นทุนโดย”ปุ๋ยสั่งตัด”

เชียงใหม่จัดเวทีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนร่วมวางแนวทางการผลิตลดต้นทุนโดย”ปุ๋ยสั่งตัด”
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมตาม การจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจําอําเภอ ประธาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และเกษตรกรแปลงเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 75 ราย ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นางเบญจวรรณ อินต๊ะ รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ.2557 โดยจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ครอบคลุมทั้งที่ 25 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดหรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมี ควบคู่ไปกับนโยบายต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งเป็นจุดบูรณาการหน่วยงานวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งการจัดทำเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบระดับอำเภอและสมาชิกศูนย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ตลอดจนทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดทำแปลงเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสถานีพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่และววิทยากรกระบวนการอบรม จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตจังหวัดเชียงใหม่