Uncategorized

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง จัดโครงการเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง จัดโครงการเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา2561
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง หมู่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นาย อาแว สะมะแอ ศึกษานิเทศฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดรั่วโรงเรียน( Open House ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายทำนุ อาแวกะจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ข้าราชการทุกหน่วยงาน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน คณะครู นักเรียนจาก 9 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมภายในโครงการเปิดรั่วโรงเรียน (Open House)ประจำปีการศึกษา 2561ครั้งนี้มีการสาธิตการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ Open Approach การจัดแสดงนิทรรศการโดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะครูจาก 9 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน และเพื่อเสริมเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807