Uncategorized ข่าว จันทบุรี

งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย ครั้งที่..1

งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย ครั้งที่..1

ก้าวแลกบุญ วันครบรอบการมรณภาพของพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย) คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกับวัดมะขาม และเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย โดยเงินรายได้ ไม่หักคำใช้จ่ายใดๆ บริจาคให้กับ ๔ หน่วยงานเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวรหน้าวัดมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวีระ พวงภู่นายอำเภอมะขาม นายประวิช ลิศพทิพย์นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม และคณะคณะศิษยานุศิษย์ ท่านพ่อใย วัดมะขาม ร่วมกันเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล”มะขามรัน วันท่านพ่อใย ครั้งที่ ๑” เนื่องในวันที่ ๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการมรณภาพของพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย) วัดมะขามซึ่งทุกๆปี ศิษยานุศิษย์ร่วมกับวัดมะขามจะมีกิจกรรมร่วมทำบุญระลึกถึง ท่านพ่อใย สำหรับปีนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ประกอบกับ เทศบาลตำบลมะขามได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ แนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬาจึงเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม วิ่งการกุศลภายใต้ชื่อ “มะขามรันวันท่านพ่อใยครั้งที่ ๑”โดยเงินรายได้ไม่หักคำใช้จ่ายใดๆ นำไปบริจาคให้กับ ๔ หน่วยงานได้แก่วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงพยาบาลมะขามเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้มี ประกอบด้วย ประเภทระยะทาง๓กิโลเมตร ไม่แยกรุ่น และประเภทระยะทาง๕กิโลเมตร แยกเป็นประเภทชายและ หญิง ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รุ่นอายุ ๑๙-๓๙ ปี และ รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น กว่า 800 คน ซึ่งขณะปล่อยตัวนักวิ่งมีการลั่นฆ้องและเจ้าอาวาสวัดมะขามได้มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับนักวิ่งเพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย

/สุปราณี จันทบุรี