ข่าวการศึกษาและไอที

นิสิต MBA จุฬาฯร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1100 น
นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขวาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีครูจำนวน 6 คน และนักเรียนจำนวน 80 คน โดยคณะนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สมทบทุนร่วมกับหน่วยงานเอกชน ร่วมสร้างเป็นอาคารเรียน จำนวน 2 ห้องเรียนมีขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตรสูง 3 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น จัดการสร้างโดยคณะนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามโครงการ Executive MBA รุ่น33 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของกสนพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลชุมชนได้พัฒนาเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาพร้อมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาและสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียนหนองขวาง ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียน

ทางนายเกษมสุข บุญเจริญ ตัวแทนคณะนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ Executive MBA รุ่น33 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าในการสำรวจและจัดสร้างเป็นความต้องการของทางโรงเรียนที่ได้มีเด็กนักเรียนมากขึ้นและตัวอาคารเรียนไม่พอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย จึงได้ตกลงจัดสร้างขึ้นที่นี่เพื่อให้ทางคณะครูทำการพัฒนาการศึกษาให้เด็กเยาวชนห่างไกลความเจริญ

และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทาน ต้นมะรุม ต้นดอกแค ที่ทางคณะนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ Executive MBA รุ่น33 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และยังได้แบ่งให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนำไปปลูกที่บ้าน และร่วมในการทาสีอาคารเรียน พร้อมกันนั้นยังมีแพทย์พยาบาลเภสัชกร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนบ้านแม่งอน มาร่วมในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและจ่ายยารักษาตามอาการให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งส่วนมากจะเป็นโรคหวัดกันมากเพราะเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิอากาศเย็นลงเรื่อย 19 องศาซี

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว