Uncategorized ข่าว จันทบุรี

กองทัพเรือเปิดให้ญาติเยี่ยมพลทหารใหม่พร้อมเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ

กองทัพเรือเปิดให้ญาติเยี่ยมพลทหารใหม่พร้อมเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ

วันนี้ (3 พ.ย.62) ที่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด วันญาติเยี่ยม พลทหารใหม่ กองเรือยุทธการ ผลัด 2/62 ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครูฝึก และ ญาติ ผู้ปกครอง และพลทหารใหม่ ให้การตอนรับเป็นจำนวนมาก
ตามที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพลทหารใหม่ กร. ผลัด 2/62 ตั้งแต่ 1ต.ค.-30 ธ.ค.62 จำนวน 580 นาย นั้นบัดนี้การดำเนินการฝึกหัดศึกษาอบรมของพลทหารใหม่ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้นโดยได้ฝึกหัดศึกษาอบรมในสาขาวิชาเหล่าทหารสามัญ สาขาเหล่าทหารการปืน และสาขาเหล่าทหารกลิน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการใน กองเรือยุทธการต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมของพลทหารใหม่ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พลทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับญาติอีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายในห้วงการฝึกก่อนจะแยกหน่วยไปปฏิบัติราชการตามหน่วยขึ้นตรงของ กองเรือยุทธการ ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบุคคลท่ามือเปล่า เป็นการแสดงถึงความเป็นทหารผู้มีวินัย กิจกรรมกองเชียร์ และกายบริหารราชนาวี ซึ่งพลทหารใหม่ได้เป็นตัวแทน ของ กองเรือยุทธการ เข้าแข่งขันในสัปดาห์กีฬาราชนาวี และมีกิจกรรมเยี่ยมชมเรือรบ ประกอบด้วย รล.นเรศวร และร.ล.อ่างทอง

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการกล่าวว่า จากการเฝ้าติดตาม สังเกตุ การฝึกอบรม การตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง ทหารใหม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนักทำให้มีร่างกายที่เข้มแข็งและอดทน มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นทหาร ตลอดจนการได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามพรรคเหล่าของตนเอง เมื่อจบการศึกษาอบรมไปแล้ว พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการรับราชการ และการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ความเป็นชาวเรือ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับทหารเหล่าทัพอื่น ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า ทหารเรือ เป็นทหารที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในเรือรบการอยู่ในเรือรบกลางทะเลเป็นเวลานานๆ มีทั้งคลื่น ลมและอุปสรรคต่างๆ อีกมากมาย ขอให้ทหารใหม่จงนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประเทศชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชน การเข้ารับการฝึกอบรมถึงแม้ต้องจากบ้านมา จากคนที่รักเรา ตลอดจนคนที่เรารัก แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทหารใหม่มีระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี รู้จักเสียสละ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก