ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

พิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าขอสูมาคารวะ พระมหาเถระ เนื่องในพิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะพระมหาเถระ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเถระ ผู้มีพระคุณและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา