ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กองกำลังผาเมืองบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมืองบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน” ประจำปี 2563 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬามิตรภาพไทย- เมียนมา ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจาก 8 หมู่บ้านในฝั่งไทยและฝั่งสหภาพเมียนมา นำโดย พันโท เปี๊ยะโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 293 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย TBC ฝ่ายเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมผู้แทนส่วนราชการ ประชาชนจาก 5 หมู่บ้านในสหภาพเมียนมาร์เข้าร่วมโดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อประธานในพิธีได้นำประชาชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พร้อมกัน ก่อนจะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม จากนั้น ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมรณรงค์การร่วมใจป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน ก่อนจะปล่อยแถวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำแนวกันไฟตามจุดที่กำหนดต่อไปสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้วยการพัฒนาแนวกันไฟบริเวณเส้นทางหมายเลข 1149 เริ่มตั้งแต่บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถึงฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่ง ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อประสานความร่วมมือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ของ 2 ประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้ง ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวด้วยว่า ปัญหาไฟป่าได้สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และยังเป็นสาเหตุสำคัญของ ปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ตลอดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เป็นหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกองกำลังผาเมืองจึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดทั้งลดตัวแปรที่ทำลายสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อีกด้วย.ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย