นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. จัดพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

๑.วันที่ ๐๔๐๙๐๐มี.ค.๖๒ กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. จัดพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของสมาชิก ทสปช. ในพื้นที่จังหวัด ก.พ. โดยมี กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและบูรณาการในการดำเนินการกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย ทสปช. ให้มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้กับไทยอาสาป้องกันชาติในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ที่มาร่วมกำลังในวันนี้ จำนวน ๑๑๐ คน จากพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอไทรงามและอำเภอขาณุวรลักษบุรี สำหรับกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยได้แบ่งพื้นที่ในการทำกิจกรรมออกเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่
๑.๑ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถึงบริเวณลานโพธิ์
๑.๒ บริเวณสนามหน้าเมืองและพื้นที่โดยรอบทิศเหนือที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
๑.๓ บริเวณหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและบริเวณตลาดต้นโพธิ์
๒. เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป
๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย