Reporter&Thai Army ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวเด่น

แม่ทัพภาค 4 ร่วมกิจกรรมครบรอบปีที่ 46 ไทยอาสาป้องกันชาติ

4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2567” ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และรำลึกถึงวีรกรรมการเสียสละของบรรพชนไทยในอดีตที่ผ่านมาที่ร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดตรัง, จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอชื่นชมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาในการทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในห้วงที่ผ่านมา ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ อุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ ไทยอาสาป้องกันชาติได้ลงแรงลงใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการจัดกิจกรรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ คงมีไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก ในการจะขับเคลื่อน อุดมการณ์ที่มีความตั้งมั่น จิตใจที่เป็นอาสาเพื่อประเทศชาติในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างมวลชน ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด และ 151 อำเภอ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม บวร./บรม. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายถึงระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งจะมีหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัด สัสดีจังหวัด/อำเภอ รวมถึงกองพันประจำอำเภอ เป็นหน่วย ในการช่วยเหลือพวกท่านในการขับเคลื่อน ผมขอให้ทุกท่านมีอุดมการณ์ มีจิตใจ ที่ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติต่อไป กองทัพภาคที่ 4/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรม

สำหรับไทยอาสาป้องกันชาติ ได้เริ่มขึ้นจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 โดยมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือ พร้อมผู้ติดตาม ได้รวมตัวกันด้วยความเสียสละเพื่อต่อสู้กับ กองทัพเจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ ที่ยกมาตีเมืองโคราช จนกองทัพข้าศึกแตกพ่ายไป จึงนับว่า เป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริง ของประชาชนที่ได้รวมตัวกัน ลุกขึ้นสู้กับศัตรูของชาติ และได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด รัชกาลที่ 3 จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานฐานันดรศักดิ์ ให้คุณหญิงโมเป็น ”ท้าวสุรนารี” และจากวีรกรรมของประชาชนดังกล่าว ทางราชการจึงได้ถือเอา วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน “ไทยอาสาป้องกันชาติ” และจากการผนึกกำลังกันขึ้นมาเป็นราษฎรอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมมือสนับสนุนส่วนราชการ ในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ และการก่อความไม่สงบในทุกรูปแบบ และร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกด้าน โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนั้น ครม.จึงเห็นชอบให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ 2521 เพื่อจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร ให้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเรียกชื่อว่า “ไทยอาสาป้องกันชาติ” ใช้ชื่อย่อว่า “ทสปช.”