ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

ปปส.ภ.5 แถลงความสำเร็จในการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับฝิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สำนักงาน ปปส.ภ.5 อ.อมก๋อย และ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อ.อมก๋อยเชียงใหม่ แถลงความสำเร็จในการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับฝิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อานวยการสานักงาน ปปส.ภ.5 นายศรันยู มีทองคห ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ในอำเภออมก๋อย แถลงความสาเร็จความร่วมมือในการควบคุมพื้นที่ปลูกและการแพร่ระบาดของฝิ่นอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอาเภออมก๋อย

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อานวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบหมายให้ฝ่ายเสนาธิการ ศมพ.อ.อมก๋อย แถลงผลการปฏิบัติ ในห้วงปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นเหลือเพียง 26.91 ไร่ หรือลดลงถึงร้อยละ 98 นับตั้งแต่ปี 2557 ที่เริ่มต้นโครงการซึ่งเคยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมากถึง 1,529.82 ไร่, นำผู้เสพฝิ่นเข้าสู่การบาบัดรักษา ในรูปแบบกระทรวงสาธารณสุขจานวน 1,606 ราย และรูปแบบตามความเชื่อของชนเผ่ากระเหรี่ยง ๒239 ราย รวม 1,845 ราย และได้ติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยชุดปฏิบัติการจิตอาสาอำเภออมก๋อยและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ศมพ.อ.อมก๋อย, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดฯโดยอาชีพที่เหมาะสมกับชนเผ่า โดยอำเภออมก๋อย สำนักงาน ปปส.ภ.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะและโครงการพระราชดำริในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้ที่เลิกได้และได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพไปแล้ว 255 ราย, สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนชนเผ่าและสร้างระบบการเฝ้าระวังโดยชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อยับยั้งการเตรียมแปลงปลูกฝิ่น ผลการดำเนินงานสามารถทำให้พื้นที่อำเภออมก๋อยลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้เร็วกว่าห้วงเวลาที่กาหนดไว้ถึง2๒ ปี

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จเกิดจากการทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการแจ้งข้อมูล เบาะแสและการร่วมดำเนินการ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนอมก๋อยที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นเหมือนตราบาปในใจของคนในอำเภออมก๋อยมาโดยตลอด

โดยในวันนี้สำนักงาน ปปส.ภ.5 ได้มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบาบัดรักษาฝิ่นที่สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นได้อย่างเด็ดขาดโดยได้ผ่านการตรวจประเมินมาอย่างน้อยเป็นระยะ 6 เดือน และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ จานวน 30 ราย ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยนายอำเภออมก๋อยได้จัดตั้งจิตอาสาชุดติดตามและช่วยเหลือผู้ได้รับทุนแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้รับทุนจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นตัวอย่างที่ดีในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภ.5 กล่าวว่าความสำเร็จวันนี้เกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ปปส.ภ.5 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีในการดำเนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2558 ทำให้พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความสำเร็จในการควบคุมปัญหาฝิ่นอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถบรรลุการแก้ปัญหาได้เร็วกว่ากำหนด ในระยะต่อไปคือการควบคุมสภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยหน่วยงานในพื้นที่ต้องเป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นไม่ให้หวนกลับมาอีก ตลอดจนร่วมกันดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาจำนวนกว่า 1,800 รายอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด

ภายหลังจากพิธีการได้เสร็จสิ้นผู้แทนหน่วยงานและคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจนายไนโซ พยุงชงโค ผู้ผ่านการบำบัดฝิ่นในรูปแบบความเชื่อจิตวิญญาณกระเหรี่ยงและสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ณ แปลงเกษตรของหมู่บ้านยางเปา ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายไนโซเป็นต้นแบบของผู้ผ่านการบำบัดฯที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง