Uncategorized

เยาวชนจังหวัดสระแก้วสระแก้วเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

เยาวชนจังหวัดสระแก้วสระแก้วเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561


( 3 ก.ย.) ที่ บริเวณลานสยามมินทร เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมพิธีประกาศเจตนารมณ์ การแสดงของเด็กละเยาวชนและการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วร่วมกิจกรรม โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยโครงการอรัญประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 “วาระต่อต้านการค้ามนุษย์”


นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในปีนี้ คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”