ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน เกษตรกร

“เชียงใหม่ นำเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร “ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562

“เชียงใหม่ นำเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร “ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 80 ราย จาก 11 อำเภอ ศึกษาดูงานตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตามโครงการศูนย์กลางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตกาแฟแบบลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการฯ คือจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 330 ราย จาก 11 อำเภอ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศัตรูพืชในกาแฟแบบผสมผสาน (IPM),จัดทำโรงเรียนบริหารศัตรูพืชในกาแฟแบบผสมผสาน โดยรับความคิดเห็นจากเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการป้องกัน ควบคุม และลดการระบาดของศัตรูพืช รวมไปถึงกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยได้นำเกษตรกรตัวแทนเครือข่ายผู้ปลูกกาแฟอะราบิก้า จำนวน 80 ราย เข้าศึกษา ดูงานการผลิตกาแฟอะราบิกา แบบครบวงจร ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ กาแฟดอยหลวง ต.แม่พริกอ.แม่สรวย ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ต.วาวี อ.แม่สรวย,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย ,บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด (กาแฟดอยช้าง) และกาแฟดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟ เป็นอย่างมาก และจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในการผลิตกาแฟ อะราบิกา คุณภาพ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง