Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบเครื่องมือช่างชุมชน 127 ชุด

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบเครื่องมือช่างชุมชน 127 ชุด

​วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมเครือข่าย “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง และมอบเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 127 ชุด โดยแบ่งเป็นอำเภอเชียงคำ จำนวน 69 ชุด และอำเภอภูซาง จำนวน 58 ชุด ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำกล่าวต้อนรับ และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวรายงาน

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์
(ช่างชุมชน) จำนวน 342 คน และฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 4,632 คน รวมทั้งสิ้น 4,974 คน ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงานจากช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้ “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” เป็นเครือข่ายหลักในการประสานงานภายในหมู่บ้านและชุมชนที่อาสาสมัครอาศัยอยู่ เกี่ยวกับภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งการฝึกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และการรับรองความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นตัวแทนของกรมระดับพื้นที่ ยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เป็นต้น ขณะเดียวกันช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ก็เป็นผู้มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท จึงต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างรายได้จากการให้บริการงานช่างกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอเชียงคำและอำเภอ


ภูซาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งถือว่าเป็นประตูเชื่อมสู่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว อันจะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น
เป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจเข้ามารับบริการงานช่างจากช่างอเนกประสงค์ได้ ทั้งนี้ โครงการนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยที่สำเร็จการฝึกต้องมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกทั้งหมด ดังนั้น นอกจากการมอบเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังมีการตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริมอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มผลิตของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขา) บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลภูซาง และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านคอดยาว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการรวมกลุ่มและการมีรายได้เพิ่ม
โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมให้การสนับสนุนต่อยอดในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการขายสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อการมีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนของกลุ่ม รวมถึง การสร้างกลุ่มต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริมของจังหวัดพะเยาต่อไป

​นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ กล่าวเพิ่มเติมว่าอำเภอเชียงคำ ได้ให้การสนับสนุนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาอย่างเต็มที่ ในการนัดหมายกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ เพื่อฝึกอาชีพในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยผ่านกลไกผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนช่วยในติดตามผลการมีงานทำ การมีรายได้เพิ่ม ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน และการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งถือเป็นภารกิจของอำเภอเชียงคำในการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล