Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย”

วันนี้(3 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย”

ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อนโพดุล และ คาจิกิ ส่งผลให้อำเภอเกษตรวิสัย มีฝนฟ้าคนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉบับพลันในพื้นที่ ซึ่งมวลน้ำจำนวนมหาศาลได้ไหลเอ่อล้น คัดคูตลิ่งของลำน้ำเสียวใหญ่ เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร จำนวน 9 ตำบล 126 หมู่บ้าน 14,000 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าวเสียหาย จากการสำรวจและทำประชาคมหมู่บ้านของสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย มีจำนวนประมาณ 124,000 ไร่ บ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 115 ครัวเรือน สำหรับตำบลเหล่าหลวงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี 15 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 500 ครัวเรือน

ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมพิธีว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการ “ประชาชนจิตอาสา” ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และเพื่อให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวไทย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูประถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติ จึงได้จัดโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทุกท่าน”