Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด…..พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุม…ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่๑/๒๕๖๒

จ.ร้อยเอ็ด…..พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุม…ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่๑/๒๕๖๒

ในวันนี้วันศุกร์ที่(๔ตุลาคม ๒๕๖๒)โดยมีนายจำรัสชัยจำปาพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมพร้อมนายทรงเดช. พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ บรรยายพร้อมเจ้าหน้าที่*ระเบียบวาระการประชุมผู้นำอช.พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

**มีผู้นำอช.เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน.
ณ ห้องประชุม (ชั้น๒)อำเภอเมืองร้อยอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-* เรื่องข้าราการย้ายนายสุทธิพษ์ จุลเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
-*นางสาวเยาวมาลย์ เศรฐพัฒนการอำเมืองร้อยเอ็ดย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มงานยุทศาสตร ์ การพัฒนาทรัพยบุคคล สถาบันการพัฒนชุมนชน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรมหาดไทย และนายจำรัสชัย จำปา พัฒนการอำภอหนองฮีย้ายมาแทน

ระเบียบวาระที่๒.รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่๓.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
_ทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้นำ อข.
_นโยบายกรม
_การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
_การดำเนินงานขอ/ท่านแก้ไขปัญหายาเสพติด
_ภารจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
*อุตสาหกรมจังหวัดจัดโครการทำทันที่ซ่อมสร้างพื้นฟูในวันที่๗-๘ตุลาคม๒๕๖๒ Fixit center ทำทันทีซ่อมสร้างฟื้นฟูบริเวณลานสาเกตุนคร หน้าบึงพลาญชัย

}}}}}}}}}}}}}}}}}}]}
ศรีไพร ทูลธรรม ::ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด