“ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา ”แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเปิดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ภาคเหนือ


“ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา ”แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเปิดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ภาคเหนือ

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

กองทัพภาคที่ 3 ได้เชิญผู้บังคับหน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมประชุมเนื่องจากการที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้ดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองตามพระราชปณิธาน ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราโชบาย ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่จะทรง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา” เพื่อพัฒนาความเจริญ ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งผมถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่พวกเรา กองทัพภาคที่ 3 จะต้องให้ความสำคัญและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มุ่งหวังที่จะให้โครงการที่ทรงมีพระราชดำริไว้ มีการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น ก็ต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย มีความเข้าใจภารกิจของตนเอง มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่

กองทัพภาคที่ 3 ได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้ทำงานสืบสานแนวพระราชดำริ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งพสกนิกรทุกคน ต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และหลักการทรงงานของพระองค์ ที่มีความน่าสนใจ สมควรจะนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคน ในการที่จะนำแนวความคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บรรยายไปดำเนินการในพื้นที่ ให้เกิดความสำเร็จและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป