ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบแนวนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบแนวนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับและรายงานถึงรายระเอียดสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาของอำเภอสวรรคโลก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบแนวทางงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องของการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ แนวทางการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้เน้นย้ำในเรื่องของศูนย์บริหารความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ เมืองอัจฉริยะ อีกด้วย

 

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055 612 286