Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่โรงแรมเอ็มบูทีค เลขที่ 515 หมู่ที่ 7 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดงาน สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6 ที่บริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนห้วยไคร้-พระธาตุดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 09.00 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน

เวลา 09.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 14.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

 

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰